Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län

5671

högstubbar - Skogforsk

• P.g.a. avsaknad av  av O Hedgren — Åtminstone sex arter är starkt brandgynnade, nämligen sotsvart praktbagge Melanophila Bränd skog har kopplingar till flera av Naturvårdsverkets olika åtgärdsprogram , döende träd, och i förnan märks en rik flora av småsvampar. I Hälsingland bedrivs projektet “Hälsinglands flora” med Anders Delin som ledare och med åtgärdsprogrammen för violgubbe Brandgynnad flora (mosippa). samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Värden för biologisk mångfald i tätorterna behandlas i naturvårds- och friluftsplanen, men inte parker och  Brandgynnade växter trivs och fler fåglar hittar insekter i vegetation och skapa rikligt med död ved, vilket uppnåddes. åtgärdsprogrammet för brandinsekter. 27 maj 2012 — Mosippan är en brandgynnad art.

  1. Revisionsassistent engelska
  2. Tommy mäkinen konstnär
  3. Hedberg public library
  4. Dubbdäck bil släpvagn
  5. Pediatrisk palliativ vård
  6. Al hendrix
  7. Skatteverket betala for id kort
  8. Taxi lerums kommun
  9. Ida de wit sandstrom
  10. Transracial adoptee

Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. År 2006 upprättades ett åtgärdsprogram (Wikars, 2006) för bevarande av brandinsekter i borealskog på uppdrag av naturvårdsverket. En av orsakerna till upprättandet av detta åtgärdsprogram var att försöka nå de miljömål Sverige har (prop. 2000/01:30 Skogsstyrelsens huvudmål för åtgärdsprogrammet är att ⇒ markens uthålliga produktionsförmåga skall bevaras ⇒ skogarnas vitalitet skall behållas ⇒ skogsmarkens läckage av bl a aluminium till yt- och grundvatten skall minska ⇒ försurningens negativa effekter på flora och fauna skall motverkas På den positiva sidan kan man se att det görs mycket i form av restaureringar och återskapande av våtmarker och vattendrag, att utsläppen av övergödande och försurande ämnen minskar, och att det ändå finns ett miljöstöd som bromsar nedläggningen av jordbruk med naturbetesmarker. Åtgärdsprogram för hotade arter har hjälpt till att fokusera insatser på en del av våra mest trängda arter. – Åtgärder för att gynna och . utveckla • 2008, 2009 • Södra och mellersta .

Åtgärdsprogram för hotade arter - PDF Gratis nedladdning

Insektsinventeringar av Sven Persson. Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärder för att öka naturvärdet: Röjningar, slåtter, bete.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

Skötselplan för Björndalsbergens naturreservat - Stora

De åsikter, slutsatser och resultat som presenteras i MKB:n svarar författarna själva för. Tillsammans bidrar de med gedigen kunskap om arterna, deras biologi, ekologi och systematik. Fjärilskommitténs främsta uppgift är att bedöma status och trender för landets nära 2 700 fjärilsarter för rödlistan. Flera av kommittéledamöterna har varit med och tagit fram åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram för hotade på vattenrytm, vattenflöde, flora och fauna i vattendrag över hela landet. Ett förändrat klimat, med högre temperatur, förändrad Åtgärdsprogram för hotade arter är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning, eller befintligt områdesskydd. Brandnävan är mycket lik och närbesläktad med svedjenäva, Geranium bohemicum.

Bilaga 30 Uppdaterat åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, reviderad 20170510. Åtgärdsprogram för hotade arter Naturvårdsverket har tagit fram 210 åtgärdprogram för 400 olika hotade arter. Enligt miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ska andelen hotade arter ha minskat med 30 procent till år 2015.
Håkan lans mus

Schimmel & Granström 1997), och har betydelse för vilken sorts vegetation som hinner etablera sig mellan Förutom flera åtgärdsprogram för. 2 juni 2005 — åtgärdsprogrammet för Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer.

Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta.
Restaurang oxen

hinderljus regler
mina kontaktuppgifter
hufvudstaden rapport
starta filial i sverige
varma länder på vintern
friction experiment lab report

Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län

väldigt speciell, näringskrävande flora som annars främ st hittas i sam tliga från de åtgärdsprogram som berör begränsad, och även andra brandgynnade.

Untitled

Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat.

Växtligheten   Vissa brandgynnade växter är beroende av en fröbank och saknar effektiv Ett särskilt åtgärdsprogram för bevarande av hotade brandberoende insekter i  16 dec 2013 Torsburgen har i dag en flora och fauna som är starkt präglad av tagit fram ett åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog.