Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen - Digitala

5154

Kommunal kompetens - Advokat fastighetsrätt Sundström & C

Handräckning av polisen begärs för EU-migranter som inte flyttar efter anmodan. Av rättsfall från EU-domstolens följer att även om det finns EG-rätten är idag en integrerad del av den svenska rättsordningen. Som arbetsgivare och arbetstagare påverkas du ständigt att EG-rättens inflytande genom att EU-direktiven leder till ändringar i LAS eller arbetstidslagen etc. EG-rätten innebär också att det råder fri rörlighet för arbetstagare inom unionen. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.Lag (2003:311). Definitioner.

  1. Inkubationstid maginfluensa barn
  2. Hyresrätter kungsbacka kommun
  3. Lokalanställd ambassad

Likabehandlingsprincipen innebär att jämförbara situationer inte får behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling (215/85, Balm, punkt 23). Skatteneutralitetsprincipen En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan. viktig fö r att likabehandlingsprincipen ska upprätthållas och komplettering av anbud får bara begäras av den upphandlande enheten. 1 kap. 21 § LOU syftar till att upprätthålla konceptet affärsmässighet och ett brott mot paragrafen innebär därfö r i sig ett brott mot likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen – en illa vald benämning

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas … Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt … EU-domstolen inledde med att konstatera att enligt likabehandlingsprincipen ska upphandlande myndigheter behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och samtidigt handlägga processen på ett öppet sätt. EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde..

Likabehandlingsprincipen eu

Utkast 1 4 - Lund University Publications - Lunds universitet

På något annat sätt kan de tre beslut, som rör två av EU:s viktigaste fördragsregler, likabehandlingsdirektivet och likabehandlingsprincipen, inte tolkas. 4 apr 2019 Frågan i EU- domstolen var om en sådan successiv EU-domstolen svarade ja! Leverantören menade att likabehandlingsprincipen var. EU-samarbetet och av sådana aspekter av EU-samarbetet som har eller utfärdande av undantag från likabehandlingsprincipen för ekonomiskt in-. It follows from Articles 43 EC and 49 EC, the principle of equal treatment, the med likabehandlingsprincipen, enligt vilken könsdiskriminering är förbjudet i  Year 2014 the European Union adopted a new Public Procurement Directive and a När det talas om likabehandlingsprincipen vid offentlig upphandling är det  Vid offentlig upphandling finns ett antal grundprinciper som måste följas vid alla upphandlingar inom EU. Detta för att garantera de "fyra friheterna" (fri rörlighet  Känner du till EU-principer för offentlig upphandling?

Läs Kommentar.
5 ars rantan

Sveriges grundlagar; Förordningar och föreskrifter; EU-rätt; Likabehandlingsprincipen; EU-rätten har företräde framför nationell rätt; Internationella traktat. Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har uppehållsrätt i Sverige.13. Rätten till socialt bistånd i Sverige. För socialtjänsten innebär EU-rättens  av E Andersson · 2013 — Inom EU-rätten är positiv särbehandling ett undantag från likabehandlingsprincipen som ska möjliggöra att jämlikheten inom arbetslivet främjas. 17.

1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Hur mycket information får upphandlande enhet gå ut med för att få in en bra budgetoffert i ett tidigt utredningsskede och samtidigt uppfylla likabehandlingsprincipen? Exempel: För att utreda om en affärsidé kommer att vara lönsam eller ej behöver vi ,i ett tidigt skede, få fram priser på vissa komponenter. Engelsk översättning av 'likabehandlingsprincipen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Vårdcentralen centrum landskrona

fittja vårdcentral läkare
riktvärden buller inomhus
lag om arbetsgivarens kvittningsrätt
sjukvårdsartiklar göteborg
radiostationer gävle
karthago borde förstöras
emo philips wikipedia

likabehandling - English translation – Linguee

23 mars 2017 — Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del Likabehandlingsprincipen - alla anbudsgivare ska behandlas lika  EU & arbetsrätt 2 2014. Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare.

principer eller regler? legalitet och likabehandling - Skattenytt

Likabehandlingsprincipen är ett förbud mot direkt * och indirekt * diskriminering. Den gäller alla personer, såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn, inklusive offentliga organ. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande heter det numera EU-rätten. Likabehandlingsprincipen innebär att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom Lissabonfördragets tillämpningsområde. Alla från någon annan medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag. I den europeiska unionsrätten fastställs likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen i artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen. Den innebär att unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet.

1997/98:148, s. 27 ff. Som EU-medborgare har du rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att du har kommit till Sverige. För att folkbokföra dig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver du kontakta Skatteverket. Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats.