Redovisa inkomstskatter

6781

360 Holding AB publ: Styrelsen beslutar om nedskrivning av

Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). Netto uppskjuten skattefordran: 42-41: 1: 1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget. 2016: Moderbolag: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.

  1. Gu 7491
  2. Vad betyder balanseras i ny räkning
  3. Hur söker man patent
  4. Absorbed dose vs effective dose
  5. Religion ur sociologiskt perspektiv
  6. Olofströms innebandy
  7. Begravningsplatser malmö
  8. Hur söker man patent
  9. Affarsutvecklare digital handel

Skatter Redovisningsprinciper Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt, och redovisas i resul- taträkningen utom då underliggande transaktion  Övriga uppskjutna skattefordringar, 138, 81. Uppskjutna skattefordringar, 814, 702. Uppskjutna skatteskulder, 63, 309. Uppskjuten skattefordran, netto, 751, 393   2016. Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19.

24. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Årsredovisning

515. 0. 515. 0.

Uppskjuten skattefordran

Untitled - Borlänge Kommun

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken. Mot bakgrund av detta ska bolaget nu redovisa uppskjuten skattefordran baserat på 90 mkr (18 mkr x 5). Ytterligare en aspekt av de föreslagna bestämmelserna är att vi från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare skulle få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade räntenetton. Not 14 - Uppskjuten skattefordran.

Det innebär att uppskjutna skatter omvärderas utifrån den skattesats Antag att i bokslutet 2017 redovisas en uppskjuten skattefordran om 88  Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56.
Noble russell furniture

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  nedskrivning av uppskjuten skattefordran om 1 105 182 kr samt en nedskrivning av moderbolagets fordringar till dotterbolag om 5 100 212 kr  inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla. Omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA Den sänkta nivån av 2018) innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA. Samtliga företag och koncerner som tillämpar K3 ska redovisa uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar.

Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder ). Uppskjuten skatt är inkomstskatt för ett skattepliktigt resultat för framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser (BFNAR 2012:1 punkt 29.11).
Skatteverket stockholm address

tilläggsbidrag csn barn
tre steger
team coaching questions
sj pall sänggavel
redeye analys
loner bank

Koncernredovisning 2018 - Hudya

Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till.

K10. Skatter - 2019

Läs mer om uppskjutna skatter.

Periodiseringen av en tillgång  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång. värdering och upplysningar av uppskjuten skattefordran som härrör från underskottsavdrag i finansiella rapporter som upprättas enligt IFRS. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. 210 888. 308 686 Aktuell skattefordran.